Leerlingbegeleiding

Aansluiten bij behoeften van leerlingen is een hele kunst. Leerlingen kunnen heel specifieke ondersteuningsbehoeften hebben en door omstandigheden flink in onbalans zijn. Dit legt druk op een leraar en de klassesituatie. Soms is hetgeen een leerling nodig heeft moeilijk te realiseren binnen de schoolsituatie. Hartspiratie zet zich in om in overleg met de leerkracht, het kind en de ouders passende oplossingen te vinden. Talent van kinderen mag niet verloren gaan. De intern begeleider is als verantwoordelijke voor de ondersteuning binnen de school altijd bij dit traject betrokken.

Begeleiding van hoogbegaafde en (hoog)sensitieve leerlingen:

Hartspiratie is gespecialiseerd in begeleiding van leerlingen die een verhoogde kans hebben uit te vallen binnen het onderwijssysteem. Het gaat hier met name om hoogbegaafde en (hoog)sensitieve kinderen. Ze voelen zich niet altijd uitgedaagd op school. Ook is de schoolomgeving vol met belastende prikkels waar ze veel last van kunnen ondervinden. Leraren en scholen zoeken naar passende oplossingen en manieren van handelen hoe het onderwijs aan te kunnen sluiten op de specifieke behoeften van kinderen uit deze doelgroep. Ze slagen hier niet in alle gevallen in.

In Nederland zijn er duizenden kinderen die uitvallen binnen het reguliere schoolsysteem. Hartspiratie zoekt samen met kind, ouders en school naar passende oplossingen binnen de school. Soms is het nodig om samen op zoek te gaan naar alternatieve leerroutes.

 

Coaching en begeleiding van leraren in het omgaan met hoogbegaafde en (hoog)sensitieve leerlingen:

Veel wordt gevraagd van leraren als het gaat om aansluiten bij specifieke behoeften van leerlingen. Veel leraren ontbreekt het (nog) aan uitgebreide informatie over hoogbegaafdheid en (hoog)sensitiviteit. Het is belangrijk dat leraren deze kinderen vroegtijdig herkennen en erkennen dat een andere manier van onderwijs nodig is om aan te sluiten bij wat deze kinderen nodig hebben.
Hartspiratie gaat samen met de leerling, de ouders en de leraar op zoek naar hoe het onderwijs beter aan kan sluiten op de specifieke behoeften van dit kind. De intern begeleider is altijd bij dit traject betrokken.

KIND-OUDER-LERAAR-begeleiding kan ingezet worden vanuit de ouder of vanuit de school. In beide gevallen is het belangrijk met elkaar op te trekken en samen tot oplossingen te komen.

 

1-op-1-begeleiding in de klas:

Als het even niet lukt in de klassesituatie en er bijvoorbeeld een periode overbrugd moet worden in verband met een overstap naar het Speciaal Onderwijs, dan kan ‘Hartspiratie’ intensieve begeleiding verzorgen van een leerling. Door observaties wordt helderder welke kindkenmerken zorgen voor stagnatie en hoe hier effectief mee om gegaan kan worden. Een dergelijk traject levert grote meerwaarde op voor het kind, de leerkracht en de school.