Privacybeleid

‘Hartspiratie – leven en werken vanuit je hart’ vindt het belangrijk dat er zorgvuldig, transparant en bewust wordt omgegaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe er met uw gegevens en verwerking daarvan omgegaan wordt. Door te weten hoe hier mee om gegaan wordt, kunt u uw eigen keuzes hierin maken.

Contactgegevens:
Corné van Oers – coach, adviseur en trainer

Woon en postadres:
Hofstad 28,
5085 GP  Esbeek
Email: cvoers@gmail.com
Tel: 06-12098743
Website: www.hartspiratie.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
HARTSPIRATIE verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je persoonsgegevens zelf aan mij verstrekt. Het gaat dan om de volgende gegevens:
Klantcontacten:
– Voor-en achternaam
– Adresgegevens van de school of organisatie waar je werkt
– E-mailadres dat door jou opgegeven is
– Telefoonnummer dat door jou opgegeven is

Verder verzamel ik contactgegevens die ik van de website van een onderwijsorganisatie haal. Het gaat dan om:
– Naam van de organisatie
– Adresgegevens
– Algemeen emailadres (alleen als dit op de eigen website is vermeld)
– Algemene telefoonnummer
– Naam van de bestuurder (als deze vermeld is)
– Naam van de personeelsfunctionaris (alleen als dit op de website van de organisatie zelf vermeld is)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt:
HARTSPIRATIE levert coaching, advies en in mindere mate trainingen. Alle informatie die tijdens deze werkzaamheden wordt uitgewisseld, hetzij mondeling of schriftelijk in de vorm van verslagen en correspondentie via email, wordt vertrouwelijk behandeld. Er zal niets zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon, gedeeld worden met derden. HARTSPIRATIE hecht aan een zuivere en veilige vertrouwensrelatie, omdat dit een absolute voorwaarde is om diepgang in coaching, advies en trainingen te bereiken.
Klanten hebben altijd de eigen keuze wat ze wel of niet willen delen. In direct contact met elkaar kunnen hierover te allen tijde afspraken gemaakt worden.

Doel en grondslag voor verwerking van persoonsgegevens:
HARTSPIRATIE verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om coaching, advies of trainingen op maat te geven
– Om betalingen af te handelen
– Na formele toestemming van de klant voor toesturen van nieuwe diensten per email

Geautomatiseerde besluitvorming:
HARTSPIRATIE neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. HARTSPIRATIE gebruikt hier geen computerprogramma’s of -systemen voor.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard:
HARTSPIRATIE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Standaard persoonsgegevens > Fiscale Bewaartermijn 7 jaar
– Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie> Zo lang als je zelf ingeschreven wenst te blijven
– Bijzondere persoonlijke gegevens verzameld tijdens consulten> na afronding van het consult of traject worden klantgegevens nog 3 jaar bewaard. Verslagen en aantekeningen krijg je na ieder consult of traject mee of ze worden vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden:
HARTSPIRATIE verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de accountant), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HARTSPIRATIE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt:
HARTSPIRATIE gebruikt alleen noodzakelijke cookies of vergelijkbare technieken. Wanneer je een reactie achterlaat op deze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit wordt gedaan voor jouw gemak, zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.
Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.
Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.
Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HARTSPIRATIE en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij HARTSPIRATIE een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar cvoers@gmail.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt HARTSPIRATIE je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
HARTSPIRATIE reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek. HARTSPIRATIE wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
HARTSPIRATIE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op per email cvoers@gmail.com of telefonisch 06-12098743.

Tot slot:
HARTSPIRATIE gaat ervan uit dat de duidelijkheid in deze privacyverklaring omtrent hoe omgegaan wordt met je persoonsgegevens het vertrouwen in de klantrelatie alleen maar ten goede komt. In het verlengde daarvan kan de kwaliteit van de dienstverlening alleen maar toenemen.